Hakkımızda

Güvenliğiniz bizim için çok önemli. Bu yüzden bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Sikayetmerkezi.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin bizler tarafından korunması politikası ile birlikte, burada hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işleneceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; burada işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olması gerektiği hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınız hakkında şüpheler için [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere kaliteli bir hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikasınca işlenmesini, kabul etmek veya etmemek hususunda tamamen herkes özgürdür. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olursunuz ve tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizlerle [email protected]  adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.